PRACA - etat na stanowisku cywilnym - Praca - KPP Środa Wlkp

PRACA - etat na stanowisku cywilnym

Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wlkp. prowadzi nabór na stanowisko Specjalisty Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Środzie Wielkopolskiej. Umowa o pracę. Składanie aplikacji jedynie za pośrednictwem operatorów pocztowych (liczy się data stempla pocztowego) lub w formie elektronicznej poprzez skrzynki ePUAP urzędu, lub na adres email: kadry.sroda-wlkp@po.policja.gov.pl

OGŁOSZENIE NR 62207/2020

NAZWA I ADRES URZĘDU:

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

ul. Harcerska 22, 63-000 Środa Wielkopolska

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

poszukuje kandydata na stanowisko

Specjalista

Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Środzie Wielkopolskiej

(pracownik Korpusu Służby Cywilnej - umowa o pracę)

Wymiar etatu: 1,0

Miejsce wykonywania pracy - Komenda Powiatowa Policji

w Środzie Wielkopolskiej

ul. Harcerska 22

63-000 Środa Wielkopolska.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych,

 • realizacja procedur związanych z udostępnieniem materiałów niejawnych,

 • pełnienie funkcji zastępcy Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

 • prowadzenie szkoleń dla użytkowników z zakresu przetwarzania i ochrony informacji w niejawnych w systemach teleinformatycznych,

 • przeprowadzanie weryfikacji danych zawartych w policyjnej bazie danych KSIP,

 • wprowadzanie i modyfikacja danych w policyjnej bazie danych KSIP,

 • prowadzenie składnicy akt KPP w Środzie Wlkp.: udostępnianie materiałów ze składnicy akt, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oraz przyjmowanie akt spraw zakończonych do składnicy akt.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

 • skarbowe,

 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość obsługi programów komputerowych,

 • rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,

 • systematyczność i odpowiedzialność,

 • łatwość komunikowania się,

 • umiejętność organizowania pracy w zespole,

 

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza w zakresie przepisów resortowych i ogólnopaństwowych,

 • samodzielność,

 • kreatywność,

 • poświadczenie bezpieczeństwa.

INNE INFORMACJE:

 • wynagrodzenie według mnożnika w wysokości 1,400 kwoty bazowej tj. ( 2 683,72 brutto + wysługa lat)

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 286 73 25

 • zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp., w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Z uwagi na informacje dotyczące szerzenia się zachorowań na koronowirusa (COVID-19) preferuje się składanie aplikacji jedynie za pośrednictwem operatorów pocztowych (liczy się data stempla pocztowego) lub w formie elektronicznej poprzez skrzynki ePUAP urzędu, lub na adres email: kadry.sroda-wlkp@po.policja.gov.pl

INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

charakter pracy: biurowa, 8 godzinna, jednozmianowa, w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym

 

INFORMACJE O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W URZĘDZIE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • cv i list motywacyjny, z powołaniem się na numer ogłoszenia

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych

oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na

poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Dokumenty należy składać w terminie 10 dni roboczych od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 31.03.2020 r. pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji

w Środzie Wielkopolskiej

ul. Harcerska 22

63-000 Środa Wielkopolska

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wlkp.

 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.sroda-wlkp.@po.policja.gov.pl

 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych: Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. tel. 061 2867325

 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4. prawo do usunięcia danych osobowych;

  5. żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje:

 • podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

02.04.2020