Ogłoszenie o pracę - Praca - KPP Środa Wlkp

Ogłoszenie o pracę

Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wlkp. poszukuje kandydata na stanowisko KONSERWATOR, do którego obowiązków należeć będą głównie prace naprawczo - remontowych. Szczegóły w zamieszczonym ogłoszeniu lub pod numerem telefonu 47 77 33 325.

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

poszukuje kandydata na stanowisko

konserwator

Wymiar etatu: 0,8

Miejsce wykonywania pracy - Komenda Powiatowa Policji

w Środzie Wielkopolskiej

ul. Harcerska 22

63-000 Środa Wielkopolska.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

 • wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu i w budynku,

 • obsługa agregatu i kotłów,

 • codzienny obchód budynku wraz ze sprawdzeniem wystąpień usterek i ich usunięcie,

 • nadzorowanie zużycia energii elektrycznej, wody i gazu,

 • drobne prace elektryczne / naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów, żarówek, świetlówek i opraw /

 • prace związane z utrzymaniem sprawności technicznej, konserwacją i naprawą urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnych / naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji/, wentylacyjnej, gazowej i elektrycznej,

 • dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia, ich konserwacja i naprawa /meble, bramy, ogrodzenia, drzwi, okna, zamki/

 • dbałość o czystość wokół budynku.

INNE INFORMACJE:

 • wynagrodzenie: 1926,00 zł brutto + 8 % premii + dodatek z tytułu wysługi lat

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 47 77 33 325

INFORMACJE O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W URZĘDZIE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • cv i list motywacyjny, z powołaniem się na numer ogłoszenia

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji,

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Komenda Powiatowa Policji

w Środzie Wielkopolskiej

ul. Harcerska 22

63-000 Środa Wielkopolska

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wlkp.

 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.sroda-wlkp.@po.policja.gov.pl

 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych: Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. tel. 061 2867325

 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

23.09.2020