Informacje

Zakres działania Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp.

Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wlkp. jest organem administracji rządowej na obszarze powiatu średzkiego, działającym w imieniu wojewody, a także działający w imieniu własnym w sprawach: wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń, wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią. Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wlkp. podlega Komendant Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu, który podlega Komendantowi Głównemu Policji.

Komendanta Powiatowy Policji w Środzie Wlkp. powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii wojewody wielkopolskiego.

Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wlkp. jest przełożonym policjantów na terenie powiatu średzkiego. Koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji.

Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wlkp. wykonuje swoje zadania przy pomocy podległych mu jednostek na terenie swojego działania.

Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wlkp. składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego powiatu średzkiego. Jest obowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań

W Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. prowadzona jest strona https://sroda-wielkopolska.policja.gov.pl/, http://bip.srodawlkp.kpp.policja.gov.pl/.

Dodatkowe informacje:

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. znajduje się przy ul. Harcerskiej 22.

W Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. można złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa, lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji lub posterunku Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Powrót na górę strony